) مذهب عاطفى‏ با هر چیزى مى‌‏سازد و صلح کلى است و خدایش هم آفریده دل توست‏.

2) مذهب دستورى‏ هم همیشه دستاویز است و قربانى خدایان تاریخ و نردبان باطل و طاغوت‏.

3) مذهب اصیل‏ ناچار از توحید برخوردار است و همین توحید جبهه دارد و درگیرى دارد، هم زیربناى جهاد با نفس است و هم انگیزه‏ى جهاد با طاغوت. 

اندیشه من، ص37.

منبع : آزادی معنویانواع مذهب
برچسب ها : مذهب