اسارت ها

بسر اسیر نیرو هایی است که او را به خود می کشند و در خود فرو می برند.

1)غریزه ها و میل ها او را آزاد نمی گذارند.حب نفس حب دنیا حب لذت حب شهرت و سایر غریزه ها در او حکومت دارند و او را به هر طرف می کشند.

2)حرف های مردم او را از تعالی باز می دارند و نیاز به مقبولیت نیاز به تعریف او را دهن بین خلق می سازد و او نیز همان را نشان می دهد که مردم می خواهند و مردم می گویند.

3)جلوه های دنیا و زینت های آن چشم او را بر میکنند و دل او را به دنیال می کشند و ما دیده ایم که چه جنایت ها و یا چه فداکاریی هایی به خاطر جلوه های دنیا و حرف های خلق رخ داده است چه خون هایی که در این راه و چه سر هایی که در این راه رفته و چه کوشش هایی که ظهور کرده است.

بشر اسیر این نیرو هاست و شوخی نیست این نیرو ها در اعماق روح او نفوذ دارند و در نهاد او \ا گرفته اند و در خون او نشسته اند.

(کتاب مسپولیت و سازندگی/ص66/65) استاد ع ص

منبع : آزادی معنویاسارت ها
برچسب ها : هایی ,مردم ,دارند ,کشند ,نیرو